با زدن دکمه  ctrl+alt+t ترمینال باز میشود و دستورات زیر را میتوانید در آن تایپ کنید و نتایج هر کدام را مشاهده کنید.

دستور  seq:

بعد آن عدد قرار میگیرد و هر عددی که بعد آن قرار داده شد از یک تا آن عدد به عنوان خروجی مشاهده می شود. به طور مثال:

seq 3   خروجی: اعداد یک تا سه نوشته میشود.

دستور  cat:

اگر بعد آن اسم فایل نوشته شود محتوای فایل را نمایش میدهد.      cat a.c   خروجی: محتوای فایل آ با پسوند سی چاپ میشود.

نکته: اگر فایل  a.c  در دایرکتوری مد نظر موجود نباشد، ارور میدهد.

اگر بعد آن علامت  خروجی آمد برای ایجاد فایل است.

cat >a1
abc
def
ghi
jkl
mno
ctrl+D

خروجی: این حروف الفبا در فایل a1 ذخیره میشود.

دستور  sort:

برای مرتب کردن محتوای فایلهای ورودی که به آن داده میشود استفاده میشود. بعد آن اسم فایل مد نظر می آید.

مثال:  sort a.c    خروجی فایل آ با پسوند سی، مرتب میشود.

دستور  echo:

هر چیزی که بعد آن استفاده شود را چاپ میکند. (همانند  print، چاپ میکند)

مثال:

echo a  خروجی: کلمه  a  چاپ میشود.

دستور  cp:

برای کپی کردن محتوا استفاده میشود. دارای دو پارامتر ورودی است که ورودی اول، فایلی مبدایی که میخواهیم از آن کپی بگیریم و پارامتر دوم فایلی است که در آن محتوا را کپی میکنیم، است که فایل مقصد نام دارد.

مثال:

cp a b   خروجی: فایل آ در فایل بی کپی میشود.

دستور  mkdir:

برای ساختن دایرکتوری یا فولدر جدید از این دستور استفاده میشود. بعد آن اسم دایرکتوری قرار میگیرد.

مثال:

mkdir a  خروجی: دایرکتوری آ ساخته میشود.