ابتدا فایلی را با پسوند  sh  بسازید. روش  زیر نیز باعث ساختن فایل میشوند:

cat > اسم دلخواه.sh

دستورات

ctrl + d

به جای دستورات میتوان از حلقه ها و کپی فایل و  چاپ دستورات و غیره قرار داد.

البته با دستور  sh.اسم فایل  gedit نیز میتوان فایل ساخت.

برای اجرای فایل اسکریپت کافی است در ترمینال  اسم فایل  sh  را نوشت تا اجرا شود. اگر در مسیر فایل نباشید قبل اسم فایل مسیر آن را بدهید.

مثالهایی از اسکریپت:

 فایلی به نام  a  ایجاد شده و دستور تاریخ و با یک ثانیه تاخیر دوباره دستور تاریخ نوشته شده  و فایل بسته شده است. برای اجرا، اسم فایل داده شده و خروجی ها با یک ثانیه تاخیر چاپ شده اند.

cat > a.sh

date
sleep 1
date
ctrl + d
برای اجرا:
sh a.sh
Sat Oct 17 14:27:57 IRST 2021
Sat Oct 17 14:27:58 IRST 2021

فایلی به نام  a  ایجاد شده و دستور حلقه  for  نوشته شده  و  در انتها فایل بسته شده است. پس از اجرا این اسکریپت، سه دایرکتوری به نام  a ،b  و  c ساخته میشود.

cat > a.sh

for dir in a b c
do
mkdir $dir
done

ctrl + d